Завідувач кафедри: Стецюк Богдан Романович, доктор юридичних наук, професор
Адреса: м. Кропивницький, вул.Степана Чобану, 1 (корпус 1), кім. 310
Телефон:+38(0522)394469
E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: +38(0522)394723
Ми у соцмережах:

Кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки та з підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право» за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення авіаційної діяльності» та входить до складу Факультету авіаційного менеджменту академії.

На кафедрі сформовано потужний науково-педагогічний колектив, до складу якого входить п’ять докторів наук, професорів та п’ять кандидатів наук, доцентів.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін правового та соціально-гуманітарного циклів, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями «Авіаційний транспорт», «Право», «Туризм», «Менеджмент», «Освітні, педагогічні науки».

На кафедрі права та соціально-гуманітарних наук провадиться наукова діяльність, зокрема дослідження наукової теми «Шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців авіаційної галузі» д/р № 0116U002028, за результатами якої підготовлено колективну монографію «Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі», облікова картка НДДКР.

З 2021 року науковці кафедри разом зі здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки працюють над дослідженням теми «Упровадження інноваційних освітніх технологій у льотних закладах вищої освіти» державний р/н № 0121U109798 Реєстраційна картка НДДКР та над науковою темою «Особливості правового регулювання у сфері авіаційної діяльності України» державний р/н № 0121U111444.

Головною метою діяльності кафедри є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню адаптації до професійної діяльності.

Вагомим здобутком кафедри є навчально-наукова співпраця з юридичними установами та підприємствами авіаційної галузі авіації. На їхніх базах студенти спеціальності 081 «Право» мають змогу проходити навчальну та виробничу практику, а викладачі – підвищувати свій професійний рівень.

Кафедра приділяє надзвичайно важливе значення вихованню патріотичної молоді, а також історико-культурній складовій освітнього процесу. Відповідно до Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 червня 2022 р. про історико-культурну складову освітнього процесу, у закладах вищої освіти історія і культура України мають вивчатися на порівняно вищому рівні і в глобальному вимірі, аналізуючи закономірності, наслідки та значення історико-культурних явищ та процесів в Україні, вписуючи їх у європейський і світовий контекст.

За кафедрою закріплені навчальні та навчально-методичні аудиторії та спеціалізовані кабінети, котрі забезпечують освітній процес, а також функціонування навчальної лабораторії з фондом наукової, навчальної та методичної літератури.

Для майбутніх правників проводяться наукові гуртки та круглі столи, зустрічі та екскурсії до правоохоронних та правозахисних органів та організацій.

Застосовуються максимальна індивідуалізація практичних завдань, запрошення спеціалістів і керівників підприємств для консультацій та проведення виробничого навчання на заняттях.

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві культурно-виховні заходи.

На базі кафедри функціонує юридична клініка «Юрконсалт» для надання первинної правової допомоги.

 

Наукові гуртки

 

 

Кадровий склад кафедри

 

Науково-педагогічні працівники:

 Стецюк Богдан Романович
Стецюк Богдан Романович

Доктор юридичних наук
Професор

Завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

ORCID Google Scholar Науковці України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: Ґенеза вітчизняного конституалізму та процесуального права, теоретико-правові аспекти прав дитини, правове забезпечення конкуренції авіаперевізників України.

Освіта:
1991 р. – закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури, російської мови та літератури».
2003 р. – закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство».
2021 р. – закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» освітньо-професійної програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».

Професійні досягнення:
1999 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова».
2005 р. – отримав вчене звання доцента кафедри агальноправових дисциплін Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.
2008 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».
2014 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».
2019 р. – отримав вчене звання професора кафедри історії держави і права Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові публікації:
Є автором понад 90 друкованих праць, з яких:
монографія «Процесуальне право в Україні: тисяча років історії»;
вісім навчальних посібників та методичних рекомендацій;
У співавторстві два підручники з Грифом МОН України;
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.

Викладає навчальні дисципліни:
Теорія держави і права,
Історія держави і права зарубіжних країн,
Історія держави і права України,
Конституційне право України,
Державне (конституційне) право зарубіжних країн,
Юридична деонтологія.

 РАДУЛ Валерій Вікторович
Радул Валерій Вікторович

Доктор педагогічних наук
Професор

Професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: соціально-професійна активність особистості, педагогічна культура та соціальна зрілість науково-педагогічного працівника, професійне становлення керівника закладу освіти.

Заклад, в якому здобуто вищу освіту:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С.Пушкіна. Спеціальність: математика та фізика. Кваліфікація: вчитель математики та фізики. (1989 р.)

Професійні досягнення:

2021 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій.
2001 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки.
1999 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Тема докторської дисертації: «Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія та практика)».
1995 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.
1993 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00. 01 – теорія та історія педагогіки. Тема кандидатської дисертації: «Формування соціальної зрілості майбутнього вчителя в громадській і науково-дослідній діяльності».

Наукові публікації:

В науковому доробку в межах 200 друкованих праць, зокрема: 16 монографій, 21 підручник та навчальний посібник, понад 150 статей, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Index Copernicus, GoogleScholar (в т.ч. три – у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

Одноосібні та колективні монографії:

 1. Радул В.В., Соціальна зрілість особистості . Харків : Мачулін, 2017. 442 с.
 2. Радул В.В. Основи професійного становлення керівника навчального закладу: навчальний посібник. Харків: Мачулін, 2017. 211 с.
 3. Радул В.В. Социализация как фактор развития личности в глобализационном мире: колективна Induwidualistyczny I wspqinotowy obraz kaztatcenia dorostych w swiecie. Terazniejszosc I perspektywy: monografia weloautorska. Redakcja naukova/ рrojekt oktadki Tomas Jakubowski PRODESIGN studio ul. Zytnia, 27, 08-110, Siedlce, 2018. 330 с.
 4. Радул В.В. Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки: монографія. Харків: Мачулін, 2019. 332 с.
 5. Радул В. В., Лебедик М.П., Моргун В.Ф. Універсум школи і всесвіт особистості: післямова наукового редактора. Створення опорної школи повного дня як навчально-виховного комплексу: монографія/ авт. передмови ./ Врадій Н.М.; науковий редактор, автор післямови Радул В.В. Харків: Мачулін, 2020. 312 с.
 6. Радул В. В. Менеджмент в освіті: підручник / за ред. проф. В. Крижка. Київ: Освіта України, 2020. 483 с. [Розділ 2: Управлінські ідеї в СРСР; Розділ 10: Психологія менеджменту в освіті] 1, 5 авт. арк.; 3,0 авт. арк.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Valerii Radul, Rostyslav Liashenko. Development of Socio-Professional Activity of Personality in Conditions of Distance Education During Covid-19 Pandemic. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). Series: Advances in Economics, Business and Management Research. Atlantis Press. 2021. Volume 170.
 2. Kulish A., Radul V., Haleta Y., Filonenko O., Karikh I. The Newest Digital Technologies in Education and The Prospects of Their Implementation in Ukraine. Propósitos y Representaciones, 2020. Vol.8 (SPE2), e684. Propósitos y Representaciones, 2020. Vol.8 (SPE2), e684.
 3. Radul Valerii V., Haleta Yaroslav V., Liashenko Rostyslav O., Radul Olha S., Tkachenko Olha M. Social Maturity As Integrative Quality Of Young Teacher’s Personality. ASTRA. Salvensis, Supplement no. 1, 2020. P. 235-251.
 

Підвищення кваліфікації:

 • 2016 р. – Полтавський національний педагогічний університет, кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна. Посвідчення № 50 від 30.06.2016р. Тема: «Особливості соціально-професійної підготовки фахівця».
 • 2016 р. – стажування, звіт про яке затверджено наказом ректора Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка №113/1-ун від 30.08.2016р.
 • 2021 р. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639 / 000680-21 з 01.04.2021р. по 30.04.2021р. Тема: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача». Звіт про проходження стажування затверджено наказом в/о ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Наказ № 77-ун від 03.06.2021р.

Основні напрями наукової діяльності:

 • Є Заслуженим працівником освіти України, член Української асоціації імені Василя Сухомлинського, Асоціації професорів слов’янських країн, Міжнародної асоціації позашкільної освіти. Має власну наукову школу. Під його керівництвом захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 34 дисертації – на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (докторів філософії).
 • Член редколегії фахового видання «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011). Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886. Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals, публікаціям присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.
 • Член редколегії фахового видання «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Серія: Педагогічні науки». Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №18039-6889Р. Включено до переліку фахових видань (наказ №54 від 25.01.2013 р.)
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка для присудження ступеня доктора філософії (Наказ МОН від 20.01.2021 № 72), за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Викладає навчальні дисципліни (в аспірантурі):

 • Вища школа та науково-педагогічна діяльність;
 • Основи компаративного аналізу в освіті.

Є науковим керівником дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня «доктор філософії», освітньо-наукової програми «Професійна педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

 АНІСІМОВ Микола Вікторович
Анісімов Микола Вікторович

Доктор педагогічних наук
Професор

Професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заклад, в якому здобуто вищу освіту:
1970 р. – закінчив радіофак Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю: «Радіотехніка».
Професійні досягнення:
1991 р. – закінчивши заочну аспірантуру в Науково дослідному інституті педагогіки України, захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія і методика професійної освіти;
1991 р. – за великий вклад внесений в розвиток професійної освіти і розробку уніфікованого лабораторного обладнання присвоєно вчене звання член-кореспондент Аерокосмічної Академії України;
2001 р. – Президія Міжнародної Академія проблем людини в авіації і космонавтики присвоєно вчена ступінь доктора філософії з професійної педагогики;
2004 р. – книга пошани «Профтехосвіта України ХХ століття» С. 533;
2006 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання;
2013 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького;
2015 р. – присвоєно вчене звання професор кафедри теорії i методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Нагороди:
Медалі:
1986 р. Золота медаль ВДНГ України;
1989 р. Срібна медаль ВДНГ України;
2002 р. Ветеран праці.
Наукові публікації:
Є автором понад 238 друкованих праць, з яких:
4 – монографії:
1.«Педагогические требования к лабораторным занятиям в профтехучилищах. (монография)»
2. «Теоретические основы построения моделей электрорадио-технических профессий в системе ПТО. (монография)».
3. «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах. (монографія)».
4. «Педагогічні основи побудови навчальної літератури в закладах освіти (монографія)».
65 – навчальних посібників, з яких:
26 – під грифом МОН України;
5 – захищені «Сертифікатами».
Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:
За останні 5 років було надруковано 18 статей.
Approach at construction of the integrated trades (doi: 10.36550/2415-7988-2020-1-186-12-16)
Dual system of vocational training: pro and contra (doi: 10.36550/2415-7988-2020-1-188-12-15)
Historical aspects of development of digital systems in Ukraine (doi: 10.36550/2415-7988-2020-1-189-10-13)
Анісімов М.В. Технологія виконання лабораторних робіт з предмету електротехніка. Науковий вісник Льотної академи. Серія: Педагогічні науки: Зб.наук.пр. Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: Л А НАУ, 2021. - Вип. 9. С. 162-167 науково-метрична база INDEX Copernicus i Google Scholar
Анисимов Н.В.Построение интегрированных предметов с помощью модульной системы обучения. Scientific Collection «InterConf», (49): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (April 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. P. 242-251 INDEX Copernicus і Google Scholar
Коло наукових інтересів: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
Основні напрями наукової діяльності:
Під його керівництвом було захищено одну докторську та три кандидатських дисертацій.
1. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» Наказ МОН України № 241 від 09.-3.2016 р.
2. Член редакційної колегії наукового видання «Науковий вістник інноваційних технологій». Збірник наукових праць. Свідоцтво про державну реєстрацію КГ №781/378ВР від 2012 р.
3. Член спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.
4. Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», Льотна академія Національного авіаційного університету.
Має наукове керівництво.
Cтажування:
«Головний навчально-методичний центр держгірпромнагляду України» м. Київ. Довідка про стажування (№ 221-14). Дата видачі – 30.05.2014 р.
Кіровоградська льотна академія НАУ Наказ №72/к від 28.03.2018 р. Підвищення проходило з таких дисциплін:
1) Стандартизація, метрологія та сертифікація;
2) Методика викладання загальнотехнічних дисциплін;
3) Інженерна та комп’ютерна графіка, вибрані питання креслення.
Довідка про стажування (№ 72-к). Дата видачі – 28.03.2018 р.
Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 10-к від 18.01.2018 р.
Викладає дисципліни:
Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

 АНТОНОВА Олена Ростиславівна
Антонова Олена Ростиславівна

Доктор наук з державного управління
Доцент

Професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів:

 • Державне управління в контексті забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
 • Право на участь в управлінні державними справами, у законотворчому процесі.
 • Право на медіацію на національному та міжнародному рівнях.
 • Захист прав і перехідне правосуддя у воєнний та повоєнний період.
 • Права людини у праві Європейського Союзу.
 • Права людини у сфері інтелектуальної власності та інформації.
 • Право на сім’ю. Сімейна політика.

Професійні досягнення:

2021 р. – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Тема дисертації: «Взаємодія держави та громадськості як суб’єктів формування і реалізації сімейної політики в Україні».
2023 р. – Грамота директора Льотної академії Національного авіаційного університету за значні досягнення у науковій та науково-дослідній роботі.
2021 р. - Подяка Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2018 р. - Подяка МОН України за вагомий внесок у розвиток науки і підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право».
2018 р. - Подяка Голови комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у законопроектну діяльність у сфері сімейної політики.
2010 р. - Подяка Голови Центральної виборчої комісії.
2005 р. - Почесна грамота Міністерства України у справах молоді та спорту.
2003 р. - Подяка Голови Державного комітету України у справах сім'ї та молоді.

Наукові публікації:

Автор 92 наукових праць, у тому числі 1 одноосібна та 1 колективна монографії, 5 статей у наукових журналах індексованих у БД Scopus, Web of Science.
Співавторка науково-практичного коментаря Сімейного кодексу України від 20 травня 2020 року (роз’яснено положення статей 27–54, що стосуються державної реєстрації шлюбу).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Конституційне право України
 • Право інтелектуальної власності
 • Правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Інформаційне право
 • Антикорупційне право
 • Адміністративно-правова протидія корупції у сфері публічної служби
 • Митне право
 • Нотаріат та адвокатура України
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Договірне право
 • Основи права Європейського союзу
 • Договірне право Європейського союзу
 • Банківське право
 • Страхове право
 ГУДИМА Ігор Петрович
Гудима Ігор Петрович

Доктор філософських наук
Доцент

Професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін
(зовнішній сумісник)
Професор кафедри філософії і соціології Маріупольського державного університету

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: філософія науки, логіка та методологія наукового пізнання, наукознавство, філософія релігії, сучасна християнська філософія.

Освіта:
1991 р. – закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія».

Професійні досягнення:
2017 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство (філософія релігії)».
2001 р. – отримав вчене звання доцента кафедри філософії.

Наукові публікації:
Колективна монографія:
Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві : монографія / Ю. Г. Борейко та ін. Вінниця, 2021. 352 с.

Навчально-методичні посібники:
1. Гудима І. П., Цибулько О. С. Релігієзнавство : курс лекцій для студентів усіх форм навчання. Маріуполь, 2021. 170 с.
2. Гудима І. П. Логіка : навчально-методичний посібник. Маріуполь, 2023. 135 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:
1. Guduma I. P. At the pinnacle of faith is a prayer for a miracle. European Journal of Science and Theology. 2022. Vol. 18. No 4. Р. 67-84.
2. Guduma I. P. Richard Swinburne's probabilistic epistemology. Philosophy and Cosmology. 2022. Volume 29. Р. 70-80.
3. Guduma I. P. Divine Immanence in the Panentheistic Cosmology of Arthur Peacock. Philosophy and Cosmology. 2023. Volume 30. Р. 97-104.
4. Guduma I. P. Theistic cosmology of Richard Sunburn as a phenomenon of theological renaissance. European Journal of Science and Theology. 2023. Vol. 19 No. 4. P. 51-68.

Підвищення кваліфікації:
2021 р. – м. Хелм, Польща. Вища школа міжнародних відносин та суспільної комунікації. Сертифікат №615 від 30.03.2021 р.

Основні напрями наукової діяльності:
1. Член редакційної колегії журналу «Гуманітарна парадигма». Reviewer of International Journal of Philosophy. http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/hpar/issue/view/123/30
2. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 «Історія філософії» та «Релігієзнавство» при Інституті філософії НАН України. Наказ МОН 23.12.2022 № 1166.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:
1. Голова Черкаського обласного осередку Української асоціації релігіїзнавців (УАР).
https://ure-online.info/about-uar/
2. Голова Черкаського обласного осередку політичної партії «Зелений тризуб».
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39724299/

Викладає навчальні дисципліни:
Філософія науки;
Філософія науки та інновацій.

 ЄРМОЛЕНКО-КНЯЗЄВА Лілія Станіславівна
Єрмоленко-Князєва Лілія Станіславівна

Кандидат юридичних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта:
У 1999 р. закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім.Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство».
У 2005 р. закінчила Київський юридичний інститут МВС за спеціальністю «Правознавство».
2020 р. – закінчила Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень».
Професійні досягнення:
2014 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
2021 р. - отримала вчене звання доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Національного авіаційного університету.
2020 р. – отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Наукові публікації:
Є автором понад сорока друкованих праць, з яких:
монографія «Дисциплінарна відповідальність державних службовців в Україні: проблеми адміністративної теорії та практики»; статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.
Сфера наукових інтересів:
Особливості регулювання правовідносин суб’єктів вітчизняного приватного, публічного та міжнародного публічного права відповідно до норм i принципів.

Викладає навчальні дисципліни:
 • Римське приватне право,
 • Цивільне право,
 • Сімейне право,
 • Повітряне право,
 • Міжнародне право,
 • Цивільний процес,
 • Правове регулювання аеропортової діяльності,
 • Правознавство,
 • Державне та регіональне управління.
 КРАВЦОВ Віталій Олександрович
Кравцов Віталій Олександрович

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

ORCID Google Scholar Науковці України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Коло наукових інтересів: дослідження теорії і практики формування методологічної культури майбутнього фахівця; методологія та теорія професійного становлення особистості; проблеми педагогіки вищої школи.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, спеціальність «Історія та народознавство», 1995 рік.

Професійні досягнення:

2001 рік – захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності: 13.00.01 – «Загальна педагогіки та історія педагогіки».
2003 рік – отримав вчене звання доцента кафедри педагогіки.
Закінчив докторантуру з спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
З 2022 року – в.о. начальника відділу наукового розвитку, заступник голови наукового-методичної ради Льотної академії НАУ.
Лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського 2008 року. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 рік).
Під керівництвом В.О. Кравцова захищено 3 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Наукові публікації:

Є автором більше 70 наукових та науково-методичних праць, переважно у фахових виданнях. Є автором та співавтором науково-методичних видань, серед яких: 1 монографія та 5 навчально-методичних посібників (з них 3 навчальних посібники у співавторстві – з грифом Міністерства освіти і науки України).

Викладає навчальні курси:

 • Вища школа та науково-педагогічна діяльність.
 • Культурологія, етика та естетика.
 • Професійно-педагогічна комунікація.
 • Риторика.
 • Педагогічна майстерність у вищій школі.
 • Інноваційні педагогічні технології.
 • Проектування освітньої і наукової діяльності.
 ЛЕОНІДОВА Олена Олексіївна
Леонідова Олена Олексіївна

Кандидат юридичних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта:

У 2006 році закінчила Національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «Юрист».

Професійні досягнення:

У 2010 р. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.
Рішенням Атестаційної колегії МОН від 30 червня 2015р. присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права.
З 2019 р. є членом-кореспондентом Академії адміністративно-правових наук.

Наукові публікації:

Є автором понад 25 друкованих праць, з яких: співавторство в колективній монографії «Юридична наука та освіта в Україні та країнах ЄС: зміна парадигми»; фахові статі; статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.

Сфера наукових інтересів: захист прав та свобод людини; правосуддя; судова влада в Україні.

Підвищення кваліфікації:
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво ПК №00127522/002963-18, «Судова влада в Україні: проблеми та шляхи реформування», 2018 р., 3 кредити (90 год.)
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво ПК № 00127522/004313-19, «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх», 2019 р., 7 кредитів (210 год.)
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво ПК № 00127522/004324-20, «Детективна діяльність в Україні, напрями розвитку та функціонування», 2020 р., 7 кредитів (210 год.)
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво ПК № 00127522/004941-21, «Міжнародна охорона авторських прав», 2021р., 7 кредитів, (210 год.)

Викладає навчальні дисципліни:

 • Адміністративне право
 • Виконавче провадження
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Міжнародне авіаційне право
 МОШНЯГА Любов Володимирівна
Мошняга Любов Володимирівна

Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Науковці України DSpace

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів:
Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки України; специфіка та особливості трудової діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів різних форм власності; правове регулювання здійснення діяльності вищим навчальним закладом незалежно від форми власності законодавчими та підзаконними нормативними актами.

Освіта:
2002 р. - закінчила юридичний факультет Черкаського інституту управління за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію – юрист.
2003 р. – закінчила Академію адвокатури України (м. Київ) – магістратура, загально-юридичний напрям за спеціальністю «Правознавство» здобула кваліфікацію – магістр права.

Професійні досягнення:
У 2011 р. - захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю - 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право - Харківський Національний університет внутрішніх справ при МВС України

Викладає навчальні дисципліни:
Виконавче провадження,
Кримінальний процес,
Кримінальне право,
Основи права та авіаційного законодавства,
Авіаційне законодавство,
Міжнародне авіаційне право

 РОМАНЬКО Ірина Іванівна
Романько Ірина Іванівна

Кандидат історичних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: історія світової та вітчизняної авіації; історичне краєзнавство.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
1987 р. – закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна. Диплом з відзнакою. Спеціальність – «Історія».
1993 р. – закінчила аспірантуру в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, кафедра новітньої історії України.

Досягнення у професійній діяльності:
2000 р. – в Інституті історії України НАН України (м. Київ) захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Тема дисертації: «Розвиток театрального мистецтва України 1917-1920 рр.».
2004 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри соціально-гуманітарних наук. Атестат доцента виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Відзнаки:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Київ, 2010. № 140085
 • Почесна грамота Кіровоградської обласної ради. Розпорядження від 02 жовтня 2018 року № 307-гр
 • Почесна грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації. Розпорядження від 22 вересня 2021 року № 195-к

Підвищення кваліфікації (2018-2023 рр.):

 1. Ukraine – Norway. Сertificate of achievement № 9967. September- December 2018. For the successful completion of the educational training program «Business security» lasting 500 hours and established by Flight academy of NAU (Ukraine) in cooperation with Nord University Business School (Norway).
 2. м. Кропивницький. Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка. Стажування з 04.11.2019 р. по 13.12.2019 р. Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ECTS. Тема підвищення кваліфікації: «Вивчення досвіду впровадження інноваційних методик викладання навчальної дисципліни “Філософія” у закладах вищої освіти». Підтверджено документом: Сертифікат.
 3. м. Київ. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації з 24.02.2020 по 27.03.2020. Загальна кількість кредитів ЄКТС:120 год / 4 кредити. Тема підвищення кваліфікації: «Роль навчальної дисципліни “Історія України та української культури” у формуванні громадянських компетентностей студентів закладів вищої освіти». Підтверджено документом: Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 4. Міжнародний он-лайн курс підвищення кваліфікації співробітників громадських організацій, представників Міністерства у справах ветеранів України, місцевої влади, інших фахівців щодо роботи з реалізації програм професійної та соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів Збройних сил України та членів їхніх сімей (Проєкт «Норвегія-Україна»). 20 жовтня – 3 грудня 2020 року. Організатори: Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд соціальної адаптації»; NORD університет; Міністерство закордонних справ Норвегії. Підтверджено документом: Сертифікат.
 5. Міжнародне он-лайн стажування «Моделі та технології виховання у міжнародних освітніх практиках університетів». Національний Інститут Вищої освіти Європи спільно з освітньою он-лайн платформою SKLAD. 13–25 травня 2021 року. Загальна кількість годин: 72. Підтверджено документом: Сертифікат.
 6. Міжнародне он-лайн стажування «Профорієнтація: моделі, міжнародні тенденції та інновації». Агенція інновацій та професійного розвитку «Еду Тревел Едженсі» на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD. 1–14 червня 2021 р. Загальна кількість годин: 72. Підтверджено документом: Сертифікат.
 7. м. Київ. Курси підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Термін: з 19 квітня 2021 р. по 19 листопада 2021 р. Загальна кількість годин: 180 год / 6 кредитів ЄКТС. Тема підвищення кваліфікації: «Використання технологій дистанційного навчання у процесі викладання н/дисциплін “Історія авіації” та “Історія України та української культури”». Підтверджено документом: Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 8. м. Кропивницький. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Стажування з 01.02.2022 р. по 26.03.2022 р. Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ECTS (180 годин). Тема підвищення кваліфікації: «Вивчення досвіду впровадження інноваційних методик викладання навчальної дисципліни “Історія України та української культури” у закладах вищої освіти». Підтверджено документом: Сертифікат.
 9. м. Кропивницький. Центральноукраїнський державний університет імені В. Винниченка. Підвищення кваліфікації за індивідуальною програмою стажування. Термін підвищення кваліфікації: з 05 грудня 2022 року по 10 лютого 2023 року. Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ECTS (180 годин). Тема підвищення кваліфікації: «Підвищення фахового рівня, вивчення досвіду впровадження інноваційних методик викладання навчальної дисципліни “Філософія”». Підтверджено документом: Сертифікат.
 10. м. Київ. Національний авіаційний університет. Термін підвищення кваліфікації: з 27 лютого 2023 року по 10 квітня 2023 року. Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ECTS (180 годин). Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Впровадження інноваційних методик викладання навчальної дисципліни “Історія авіації”». Підтверджено документом: Довідка.

Склала іспит на рівень володіння державною мовою. Державний Сертифікат про рівень володіння державною мовою: Романько Ірина Іванівна володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня.
Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 02. 06. 2022 р. № 145.

Показники професійної діяльності
Є автором 188 наукових та науково-методичних видань, що вийшли друком:
1 – Колективна монографія «Гуманітарний вимір якості професійної підготовки фахівців авіаційної галузі». Частка автора: Розділ 4. Формування національної самоідентичності курсантів Льотної академії в процесі викладання історичних дисциплін;
64 – наукових публікацій;
27 – публікацій, які входять до переліку фахових видань МОНУ;
29 – навчальних посібників;
67 – навчально-методичних посібників, навчально-методичних комплексів, посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, курсів лекцій, практикумів, методичних рекомендацій, збірників тестових завдань тощо.

Здійснює керівництво постійно діючими науковими гуртками здобувачів вищої освіти при кафедрі права та соціально-гуманітарних дисциплін ЛА НАУ:
1) Науково-дискусійний гурток з історії авіації «Захоплені небом».
2) Дискусійно-краєзнавчий гурток з історії України та української культури «Україна більше за життя».

Участь у Міжнародних проєктах (2014-2021 рр.)
- Міжнародному проєкті «Україна-Норвегія»;
- Міжнародному проєкті «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS)».
Відповідальна за організацію навчального процесу та виконання умов Договору;
Куратор груп курсів професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.
Співзасновниця Громадської організації «Клуб українсько-норвезького партнерства».

Членкиня Національної спілки краєзнавців України (з 2015 року).

Авторка експозиції та керівниця Музейного комплексу історичного краєзнавства (ЛА НАУ).

Викладає дисципліни:

 • «Історія авіації»;
 • «Воєнна історія»;
 • «Історія України та української культури».
 Тернавська Тетяна Анатоліївна
Тернавська Тетяна Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: сфера етики пізнавальної діяльності, професійної етики, соціально-педагогічних умов розвитку пізнавальної діяльності, включаючи вплив толерантного середовища на її розвиток, соціально-комунікативні аспекти підготовки здобувачів вищої освіти, формування індивідуальної професійної траєкторії шляхом зарахування результатів навчання, здобутих у процесі неформальної/інформальної освіти.

Заклад, в якому здобуто вищу освіту:

м. Кіровоград. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В Винниченка, 2004 р. Спеціальність - «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія», кваліфікація - «Вчитель хімії, біології, основ екології основної і старшої школи». Диплом спеціаліста КС № 25372859 від 19 червня 2004р.
м. Запоріжжя. Класичний приватний університет, 2018 р. Спеціальність – «Соціальна робота», кваліфікація – «Магістр соціальної роботи». Диплом магістра М18 0522343 від 28 лютого 2018 р.

Професійні досягнення:

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 055734 від 18 листопада 2009 р. Спеціальність 13.00.09 «Теорія навчання». Тема дисертації «Педагогічні умови формування пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін».
Атестат доцента АД № 009657 від 01 лютого 2022 р. Доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Класичний приватний університет.

Наукові публікації:

Є автором понад 40 друкованих праць, зокрема:

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection:

 1. Mishenina, T., Romanenko, O., Dzevytska, L., Ternavska, T., & Lytvyn, I. Renewing the Speech of Lawyers in the Postmodern Society. Postmodern Openings, 2022. 13(3), 284-309. URL: https://doi.org/10.18662/po/13.3/490. Web of Science Core Collection
 2. Shaumian, O., Ternavska, T., Viktorova, L., Yarova, A., Obukh, L., & Serhiieva, A. Verbal Representations of Motivational Attitudes of Education Managers in the Post-Information Society. Postmodern Openings. 2022. 13(2), 51-76. URL: https://doi.org/10.18662/po/13.2/443 Web of Science Core Collection
 3. Тernavska Т., Shaumian, O., Mishenina, T., Voloshchuk, I., Raievska, Y., & Hrys, A. Socio-Psychological Directions of Resocialization of Persons, Who are Located in Places of Imprisonment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. 11(3), 54-71. URL: https://doi.org/10.18662/brain/11.3/109 Web of Science Core Collection

Основні напрями науково-методичної та практичної діяльності:

Має досвід роботи з аудиторією (тренінгова робота: «Формування позитивного ставлення до навчання» зі студентами НаУКМА м. Київ (2006-2009 рр.); «Формування етики пізнавальної діяльності» зі студентами ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія» м. Кіровоград (2012 р.). Є співавтором інтерактивного курсу «Психологія особистості», «Менеджмент соціальної роботи», автором курсів «Основи психології та педагогіки», «Основи загальної психології», «Психологія спілкування та гіпнопедія», «Соціальна робота з сім’ями», «Соціальна педагогіка»; «Технологія соціальної роботи», «Інноваційні методики соціальної роботи», «Прикладні методики соціальної роботи» тощо. Тренер Національної патрульної поліції м. Кіровограда з дисциплін «Професійна етика», «Ефективні комунікації» (лютий – березень 2016 р.)

Міжнародні стажування:

м. Софія, Болгарія. Проходження Міжнародного науково-педагогічного стажування «Innovative Technologies and Modern Methods of Social Work in Higher Education: European Experience and Global Trend»; термін стажування – з 01 травня по 01 серпня 2021 року. Обсяг: 180 год. (6 кредитів ECTS). Сертифікат № BG/VUZF/874-08-2021.

Підвищення кваліфікації:

 • м. Камянець-Подільський. Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, підвищення кваліфікації за програмою «Соціально-педагогічні та психологічні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери». Обсяг: 180 год. (6 кредитів ECTS). Довідка № 51/20 від 19.05.2020 р.
 • м. Кропивницький. Міністерство освіти і науки України. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Підвищення кваліфікації за індивідуальною програмою стажування. Тема: «Підвищення фахового рівня, вивчення сучасних інноваційних технологій в освітньому середовищі, формування новітніх підходів і досвіду організації дистанційного навчання»; термін стажування з 19 вересня по 31 жовтня 2022 року. Обсяг: 180 год. (6 кредитів ECTS). Сертифікат №7-22 від 1 листопада 2022 року. Наказ начальника академії від 12.05.2023 р. № 373/о
 • Czestochowa, the Republic of Poland. Certificate for Participation in the International scientific conference: conference proceedings «Modern scientific developments in pedagogy and psychology» № PSI-031130-APC Dated 04.11.2022. (November 3–4, 2022. Total: 15 houers – 0,5 ECTS credit). Наказ начальника академії від 12.05.2023 р. № 373/о
 • Онлайн-курс підвищення кваліфікації. ТОВ «Едюкейшнал Ера». Академічна доброчесність. 25.12.2022 (тривалість 4 години/0.15 кредиту ЕКТС). Сертифікат підвищення кваліфікації від 25.12.2022. Наказ начальника академії від 12.05.2023 р. № 373/о
 • Онлайн підвищення кваліфікації. International scientific and practical conference „Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice”. International Academy of Applied Sciences in Łomża, Republic of Poland State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine. Тема: «Актуальність онлайн платформ у формуванні інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти. актуальність онлайн платформ у формуванні інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти». 6 годин (0,2 ЕСТS); 26.01.2023 р. Сертифікат підвищення кваліфікації NO.MANS/2023/01/538. Наказ начальника академії від 12.05.2023 р. № 373/о
 • м. Кропивницький. Міністерство освіти і науки України. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Підвищення кваліфікації за індивідуальною програмою стажування. Тема: «Підвищення фахового рівня, вивчення досвіду впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін «Філософія», «Етика», «Релігієзнавство», «Логіка» для здобувачів вищої освіти». Термін підвищення кваліфікації: з 5 грудня 2022 року по 10 лютого 2023 року. Обсяг: 180 год. (6 кредитів ECTS). Сертифікат №3-23 від 13 лютого 2023 року. Наказ начальника академії від 12.05.2023 р. № 373/о
 • Starter Network від YEP, Estonian Center for International Development та Міністерство освіти і науки України. Міжнародний вебінар. Сертифікат про участь в онлайн вебінарі (у 2 воркшопах) від 06.03.2023 та від 27.03.2023: «Колаборація університетів та корпорацій — найкращі практики»; «Популяризація науки та комунікація про дослідження». Наказ начальника академії від 12.05.2023 р. № 373/о
 • Польща, Łomży, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych. Україна, Державний податковий університет. Міжнародна академія інформатики. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності». Тривалість 6 годин/0,2 кредити ЄКТС. 19 травня 2023 року. Сертифікат № ДПА-MANS/05/040. Наказ начальника академії від 02.06.2023 р. № 457/о
 • м. Київ. ГО «Прогресильні». Підвищення кваліфікації та актуалізації знань науково-педагогічних працівників закладів професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти «Сім днів прогресильності. Створюємо сучасне освітнє середовище», обсяг 30 годин/1 кредит ЄКТС (період проходження курсу з 9 по 15 жовтня. Сертифікат №ПК-262 від 15 жовтня 2023 року.

Викладає дисципліни в аспірантурі :

 • Основи андрагогіки;
 • Фахова науково-педагогічна практика.
 ТРОЯНСЬКИЙ Олександр Анатолійович
Троянський Олександр Анатолійович

Кандидат юридичних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:
1998 р. – закінчив Університет внутрішніх справ (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство».

Професійні досягнення:
2009 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
2011 р. – отримав вчене звання доцента кафедри адміністративного права та адміністративно діяльності.

Наукові публікації:
Є автором понад 50 друкованих праць, з яких:
шість методичних рекомендацій;
у співавторстві два підручники з Грифом МОН України;
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.

Сфера наукових інтересів:
Заходи адміністративного примусу, інформаційна безпека в Україні, правове регулювання льотної придатності повітряних суден.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Адміністративне право,
 • Господарський процес,
 • Земельне право,
 • Інформаційне право,
 • Міжнародне космічне право,
 • Нотаріат та адвокатура України,
 • Правове регулювання захисту економічної конкуренції,
 • Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден,
 • Транспортне право.
 УРСОЛ Оксана Володимирівна
Урсол Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент

Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, освітні комунікації, дослідження соціально-професійних якостей особистості.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, спеціальність «Історія та народознавство», рік випуску 1995;
Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність «Авіаційний транспорт», освітньо-професійна програма «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», рік випуску 2020.

Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою здобуто науковий ступінь, рік: «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», 2012 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Член Вченої ради Льотної академії НАУ, член науково-методичної ради Льотної академії НАУ.

Підвищення кваліфікації:
Сертифікат про підвищення кваліфікації № 159-05/2021 від 15.05.2021р., Гуманітарно-економічний університет, Лодзь, Польща (01.04.2021-14.05.2021). Тема: «Інноваційні педагогічні технології у вищій школі: міжнародні практики та світовий досвід»/«Innovative pedagogical technologies in higher education: international practices and world experience» (180 годин, 6 credits ECTS).
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/3025-21 від 19.11.2021р. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (19.04.2021р.-19.11.2021р.). Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (180 годин, 6 кр. ECTS).
Сертифікат Вищої школи лінгвістичної, Польща, Серія KJ-P № 01/21/50 від 28 січня 2021 року, який підтверджує рівень володіння польською мовою на рівні B2.

 

Наукова робота кафедри

 

Науково-дослідна діяльність
Науково-методичний семінар

Стейкхолдери "Право"