Відповідно до Положення про визнання в Льотній академії Національного авіаційного університету результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, неформальна освіта здобувається, як правило, за освітньо-професійними/освітньо-науковими програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Протягом жовтня 2023 року здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» в межах двох освітніх компонентів було здійснено навчання на освітній платформі масових відкритих онлайн курсів Prometheus та студії онлайн освіти EdEra.

Відповідно до порядку зарахування результатів неформального та/або інформального навчання, за підсумками визнання результатів неформального та/або інформального навчання здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки частково зарахується частина результатів навчання та окремі види навчальної роботи, передбачені обов’язковим освітнім компонентом «Академічне письмо» та вибірковою дисципліною «Основи андрагогіки», освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки».

За інформацією аспірантури Льотної академії НАУ